Širina: 135 cm 

Dubina: 24 cm 

Visina: 26 cm 

Polica KIRIKUS KUSB01

51.30KMPrice